Hotărârea nr. 250/2005

HCL 250 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 250 din 13 octombrie 2005

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr._______/______________ 2005

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (1) si alin. (2) lit. r) si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba tarifele pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, anexate la prezenta hotarâre.

Art. 2. Tarifele pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie se vor reactualiza anual, conform legilor în vigoare, si vor fi supuse aprobarii Consiliului Local.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Administratia Domeniului Public si prestatorul de servicii.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretar municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Anexa

Tarifele

Pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

 • 1. T.1) Deratizare zone de suprafata: 0,06 RON/mp, la care se adauga T.V.A. în valoare de 0,0114 RON/mp;

 • 2.  T.2) Deratizare subsoluri, canale si alte zone subterane: va fi executata cu titlu de facilitati

 • 3.  T.3) Dezinsectie la sol, manuala: 0,02 RON/mp/trecere, la care se adauga T.V.A. în valoare de 0,0038 RON/mp/trecere;

 • 4.  T.4) Dezinsectie la sol, mecanizata: 0,007 RON/mp/trecere, la care se adauga T.V.A. în valoare de 0,0013 RON/mp/trecere;

 • 5.  T.5) Dezinsectie aviotratament: 40 RON/ha/trecere, la care se adauga T.V.A. în valoare de 7,6 RON/ha/trecere;

 • 6.  Dezinfectie: va fi executata cu titlu de facilitati

 • 7.  T.7) Deratizare subsoluri blocuri de locuit: 5 RON/mp/subsol, la care se adauga T.V.A. în valoare de 0,95 RON/subsol;

 • 8.  T.8) dezinsectie subsoluri: 5 RON/mp/subsol, la care se adauga T.V.A. în valoare de 0,95 RON/subsol;

 • 9.  T.9) Dezinsectie casa scarii pentru cladiri mai mici de 6 etaje: 70 RON/casa scarii, la care se adauga T.V.A. în valoare de 13,30 RON/casa scarii;

 • 10. T.10) Dezinsectie casa scarii pentru cladiri mai mari de 5 etaje: 60 RON/casa scarii, la care se adauga T.V.A. în valoare de 11,40 RON/casa scarii;

 • 11. T.11) Deratizare gospodarii individuale: 12,60 RON/gospodarie, la care se adauga T.V.A. în valoare de 2,40 RON/gospodarie;

 • 12. T.11) Dezinsectie gospodarii individuale: 4,20 RON/gospodarie, la care se adauga T.V.A. în valoare de 0,8 RON/gospodarie