Hotărârea nr. 25/2005

HCL 25 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului si Consiliului local municipal Tirgu Mures, in vederea deplasarii la Viena - Austria.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 25 din 27 ianuarie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului local municipal, pentru a participa la o conferinta la Viena, în perioada 26 - 30 ianuarie 2005

Consiliul Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Vazând Expunerea de motive nr. 50/P/25.01.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului local municipal pentru a participa la o conferinta la Viena, în perioada 26 - 30 ianuarie 2005.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 60 USD + 4.500 EUR + 440.000 de lei, conform cursului valutat BNR din 25.01.2005, valabil pentru data de 26.01.2005 (37.786 lei/EUR, 28.958 lei/1USD), total; 172.214.480 de lei, pentru o edlegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local municipal, formata din 4 persoane: Barczi Gyozo - viceprimar, Dane Karoly, Florin Oproeiscu - consilieri locali municipali si Fulop Lorand - conducator auto, pentru a participa la o conferinta la Viena, în perioada 26 - 30 ianuarie 2005.

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia economica.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria