Hotărârea nr. 249/2005

HCL 249 Privind cooperarea intre Primaria municipiului Tirgu Mures si CEP - ROM SRL, respectiv incheiereaa unui protocol de colaborare intre parti.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 249

Din 6 octombrie 2005

privind aprobarea în principiu a cooperării între Primăria municipiului Tîrgu-Mures si CEP-Rom SRL

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

În baza art. 38, lit. x) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala,

Vazînd expunerea de motive nr. 215 din 4 octombrie 2005 privind sustinerea cooperarii între Primaria municipiului Tîrgu Mures si CEP-Rom SRL, respectiv încheierea unui protocol de colaborare între parti,

În temeiul prevederilor art. 38 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba în principiu cooperarea între Primaria municipiului Tîrgu Mures si CEP-Rom S.R.L. în vederea înfiintarii Centrului de Servicii si Informatii Europene, urmând ca proiectul protocolului de colaborare sa fie supus aprobarii Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 2. Se aproba asigurarea unui spatiu în cladirea Primariei municipiului Tîrgu-Mures pentru functionarea unui birou de consultanta bilingva.

Art. 3. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, prin Directia Integrare Europeana, Comunicare, Control si Resurse Umane.

Președinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria