Hotărârea nr. 248/2005

HCL 248 Privind emiterea de bilete la ordin pentru S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 248

Din 6 octombrie 2005

privind emiterea de bilete la ordin pentru S.C.Energomur S.A. Tg-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 736 din 06.10.2005 privind emiterea de bilete la ordin pentru S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si ale O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba emiterea de bilete la ordin pentru S.C.Energomur S.A. Tîrgu Mures, în valoare de 12.000.000 lei, pe o perioada de minim 5 ani, pentru acoperirea datoriei reprezentând subventie pentru energie termica aferenta anului 2005.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica.

Presedinte de sedinta,

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban