Hotărârea nr. 247/2005

HCL 247 Privind aprobarea de principiu a concesionarii terenului situat in Piata Armoniei, catre parohia Reformata IX Tirgu Mures in vederea amplasarii unui locas de cult.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 247

din 6 octombrie 2005

pentru aprobarea de principiu a concesionarii terenului situat în P-ta Armoniei, catre Parohia Reformata IX Tîrgu Mures în vederea amplasarii unui lacas de cult

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr.________________/2005

pentru aprobarea de principiu a concesionarii terenului situat în P-ta Armoniei, catre Parohia Reformata IX Târgu Mures în vederea amplasarii unui lacas de cult, avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art.38, litera „k” “c” “g” si “f”, din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, a Legii nr.50/1991.

În temeiul a dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba de principiu a concesionarea terenului situat în P-ta Armoniei, catre Parohia Reformata IX Tîrgu Mures în vederea amplasarii unui lacas de cult, teren identificat conform planului de situatie anexat, teren de sport.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor art. 1 si încheierea contractului de concesiune sa se faca numai dupa aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament , întocmit prin grija solicitantului si a obtinerii avizelor favorabile a organismelor teritoriale interesate conform prevederilor legale. Delimitarea perimetrului si suprafetei de teren necesare amplasarii noului obiectiv va face obiectul studiului de amplasament si va sta la baza încheierii contractului de concesiune.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica -Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, Compartiment Arhitect Sef si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta,

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban