Hotărârea nr. 246/2005

HCL 246 Privind reglementqarea regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor situate pe str. Maramures si str. Muntenia, construite prin program ANL.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 246

Din 6 octombrie 2005

privind aprobarea reglementarii regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor situate pe str. Maramures si str. Muntenia, construite prin program ANL

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef, nr. 10736/2005, privind aprobarea reglementarii regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor situate pe str. Maramures si str. Muntenia, construite prin program ANL si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, a HGR nr.44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, HGR nr. 783/2004, privind aprobarea nivelelor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei, inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, si O.G. nr. 83/2004, privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003,

În temeiul dispozitiilor art. 5, alin. (2) art. 38 lit. „h”, art. 46, art. 123, alin. (2) si ale art. 125, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.

H o t ar aste :

Art.1. Se aproba vânzarea directa catre titularii dreptului de proprietate a celor 62 de locuinte situate în str. Muntenia si str. Maramures, realizate în baza programului Agentiei Nationale pentru Locuinte, a terenului aferent constructiilor.

Art.2. Se stabileste pretul de vânzare al terenului la valoarea de 25 Euro/mp.

Art. 3. Se aproba ca vânzarea sa se faca numai dupa reactualizarea bazei topografice si înscrierea în cartea funciara a suprafetelor reale de teren aferente fiecarei locuinte.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Directia Economica si Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban