Hotărârea nr. 245/2005

HCL 245 Privind aprobarea amplasarii unui lacas de cult ecumenic in incinta Spitalului Clinic Municipal Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 245

din 6 octombrie 2005

pentru aprobarea amplasarii unui lacas de cult ecumenic în incinta Spitalului Clinic Municipal Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr.10034/2005, privind aprobarea documentatiei studiu de amplasament pentru obiectivul lacas de cult ecumenic în incinta Spitalului Clinic Municipal Târgu Mures str. Gh. Marinescu nr. 1 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii 453/2001 si Legii nr.401/2003, ale legii nr.350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba amplasarea unui lacas de cult ecumenic în incinta Spitalului Clinic Municipal Târgu Mures str. Gh Marinescu nr. 1.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri sa se faca numai în conditiile prezentarii unei conventii interconfesionale si a avizelor Romtelecom, R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., a Ministerului Culturii, cu respectarea conditiilor impuse de acesta si a reglementarii regimului juridic al folosirii terenului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta,

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban