Hotărârea nr. 244/2005

HCL 244 Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - str. Remetea - nr. 192 - 202" studiu de amplasament pentru amplasarea de locuinte individuale si dotari.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 244

din 6 octombrie 2005

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Remetea nr. 192-202”

studiu de amplasament pentru amplasarea de locuințe individuale si dotari

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr.12291/2005, privind aprobarea documentatiei “ Plan Urbanistic de Detaliu - str. Remetea nr.192-202” studiu de amplasament pentru amplasarea de locuinte individuale si dotari, avizele favorabile ale RA Aquaserv-24/2005, SC Electrica SA-51/2005, SC Distrigaz Nord SA-32/2005, ROMTELECOM-42/2005, Aviz de gospodarirea apelor 11/2005 Directia Apelor Mures, acceptul proiectantului PUZ Unirii SC PROIECT SA. si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii 453/2001 si Legii nr.401/2003, ale legii nr.350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “ Plan Urbanistic de Detaliu - str. Remetea nr.192-202” studiu de amplasament pentru amplasarea de locuinte individuale si dotari, pe terenul proprietate privata, identificat ca cel înscris înCF nr. 92418 nr.cad.1661/1, CF nr. 92419/N nr.cad.1660; CF nr.92845/N nr cad. 1661/2; Cf nr. 92842/N nr.cad.1662/1; CF nr.92844/N nr.cad.1661/3, CF nr.92843/N nr.cad.1661/4; CF 92417/N nr.cad.1662/2; CF nr.393 nr.cad.670/2, teren cu suprafata totala de 13.252 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 691/04 întocmit de SC HEIM PROFIREC SRL din Târgu Mures, proiect anexat - care face, împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati, parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai in conditiile prezentarii declaratiei autentificate prin care titularul se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati prevazute în documentatia aprobata si în conditiile în care titularii se obliga a nu solicita despagubiri in cazul deteriorarii constructiilor datorate instabilitatii terenului.

Art. 3. Se aproba ca emiterea autorizatiilor de construire sa se faca numai dupa întocmirea studiului hidrologic solicitat de catre Directia Apelor Mures.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta,

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban