Hotărârea nr. 243/2005

HCL 243 Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - str. Podeni, nr. 9" studiu de amplasament in vedereaa realizarii obiectivului locuinta, familia Ballai Jozsef si Eniko.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 243 din 6 octombrie 2005

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Podeni nr.9” studiu de amplasament in vederea realizarii obiectivului locuința,

fam. Ballai Jozsef si Ballai Eniko

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 11885/2005 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Podeni nr.9” studiu de amplasament in vederea realizarii obiectivului locuinta, fam. Ballai Jozsef si Ballai Eniko, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati RA Aquaserv, SC Electrica SA, ROMTELECOM, Distrigaz Nord SA, si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2002 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “ Plan Urbanistic de Detaliu-str. Podeni nr.9” studiu de amplasament in vederea realizarii obiectivului locuinta, fam. Ballai Jozsef si Ballai Eniko, pe terenul identificat ca cel înscris in CF nr.91007 Târgu Mures nr.top. 5044/2/2; 5042/2, având o suprafata de 875 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse proiect nr. 11885/2005 întocmit de SC PROIECT SA arh Keresztes Geza, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului local de urbanism în ceea ce priveste lungimea de maxim 20 m a calcanelor iar anexele amplasate la limita de proprietate vor avea înaltimea maxima egala cu înaltimea maxima admisa pentru împrejmuiri - 2,20 m.

Art. 2. Pentru emiterea autorizatiei de construire se va solicita acordul autentificat al vecinului de a carui limita se alipeste cladirea

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta, ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban