Hotărârea nr. 242/2005

HCL 242 Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - str. Voinicenilor, intre nr. 133 si 135" studiu de amplasament pentru lotizarea si amplasarea de locuinte individuale si dotari.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 242 din 6 octombrie 2005

pentru aprobarea documentatiei

“ Plan Urbanistic de Detaliu - str. Voinicenilor între nr. 133 si 135”

studiu de amplasament pentru lotizarea si amplasarea de locuinte individuale si dotari

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr.12168/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Voinicenilor - între nr. 133 si 135 ” studiu de amplasament pentru lotizarea si amplasarea de locuinte individuale si dotari, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati RA Aquaserv-520/2005, SC Electrica SA-1218/2005, SC Distrigaz Nord SA-964/2005, ROMTELECOM-744/2005 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu- str. Voinicenilor între nr. 133 si 135” studiu de amplasament pentru lotizarea si amplasarea de locuinte individuale si dotari, pe terenul proprietate privata, teren identificat ca cel înscris in CF nr. 92649; 92650; 92651; 92652 Târgu Mures, cu nr. top. 5377/1/1-5377/2/1; 5377/1/2-5377/2/2 si 5377/1/3-5377/2/3, respectiv 5377/1/4-5377/2/4, cu suprafata totala de 15.600 mp, cu solutiile urbanistice VARIANTA 2 si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 205.01/2005 întocmit de arh. Pântea Mihai din Târgu Mures, proiect anexat - care face împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai in conditiile prezentarii declaratiei autentificate prin care titularul se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati prevazute în documentatia aprobata si prezentarea avizului Inspectoratului Politiei Rutiere privind amenajarea intersectie cu str. Voinicenilor si acceptul proiectantului PUZ cartier Unirii , SC PROEICT SA pentru încadrare în prevederile acestuia.

Art. 3. Se aproba ca emiterea autorizatiilor de construire sa se faca numai dupa cedarea catre domeniul public al municipiului Târgu Mures, de catre proprietarii terenului, a suprafetei de 3047,74 mp teren necesare realizarii noului corp de drum public la gabaritele prevazute în documentatia aprobata la articolul 1 din prezenta hotarâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta,

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban