Hotărârea nr. 241/2005

HCL 241 Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - str. Livezeni, fn - nr cad. 604, 603" in vederea lotizarii si amplasarii a patru locuinte individuale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 241 din 6 octombrie 2005

pentru aprobarea

documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni fn- nr.cad.604,603" in vederea lotizării si amplasarii patru locuințe individuale

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 8983/2005 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni fn- nr. cad.604,603” in vederea lotizarii si amplasarii patru locuinte individuale, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati RA Aquaserv, SC Electrica SA, ROMTELECOM, SC Distrigaz Nord SA si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii 453/2001 si Legii nr.401/2003, ale Legii nr. 350/2002 privind urbanismul si organizarea teritoriului

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. I.ivczeni fn-nr.cad.604,603" in vederea lotizarii si amplasarii patru locuinte individuale, pe terenul proprietate privata identificat ca cel înscris in CF, nr.90901/N si nr. 90902/N Tg. Mures, cu nr.cad. 603 respectiv 604, în suprafata de 4400mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse proiect nr. 51/2005 întocmit de S.C. ARHIEDIL S.R.L. Tîrgu Mures, proiect anexat -care face parte integranta din prezenta hotarâre în conditiile respectarii avizelor R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., Romtelecom SNTGN Transgaz SA.

Art. 2. Punerea in aplicare a prevederilor Planului Urbanistic de Detaliu si emiterea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, se va face numai dupa prezentarea declaratiei autentificate a titularilor terenului, prin care se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati necesare functionarii constructiilor propuse cu respectarea conditiilor impuse de furnizori si avizul Directiei Apelor Mures pentru gospodarirea apelor, si in conditiile in care titularii se obliga a nu solicita despagubiri in cazul deteriorarii constructiilor datorate instabilitatii terenului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta,

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban