Hotărârea nr. 240/2005

HCL 240 Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - B-dul 1 Decembrie 1918, fn - DN 13" in vederea amplasarii unui Complex Comercial pe terenul proprietatea privata a S.C. Sungrove Imobiliare S.R.L. Bucuresti.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 240

din 6 octombrie 2005

pentru aprobarea

documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu-B-dul 1 Decembrie 1918 fn - DN13” in vederea amplasarii unui Complex - Comercial

pe terenul proprietatea privata a SC SUNGROVE IMOBILIARE SRL București

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 8983/2005 privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu-B-dul 1 Decembrie 1918 fn - DN 13” în vederea amplasarii unui Complex - Comercial, pe terenul proprietatea privata a SC SUNGROVE IMOBILIARE SRL București, avizele favorabile ale detinatorilor de utilitati Ra Aquaserv nr.576/2005; ROMTELECOM nr. 806/2005; SC ELECTRICA SA adresa acord de principiu nr. 11756/2005; Inspectorat Politie Rutiera nr.176670/2005; SC SURM SA 1588/2005 ; SC DISTRIGAZ NORD SA nr.1055 /2005; STGN Mediaș nr.6140/2005; ROMGAZ SA sucursala Târgu Mures nr.19020/2005 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii 453/2001 si Legii nr.401/2003, ale Legii nr. 350/2002 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu-B-dul 1 Decembrie 1918 fn - DN 13” în vederea amplasarii unui Complex - Comercial, pe terenul proprietatea privata a SC SUNGROVE IMOBILIARE SRL Bucuresti, -- identificat ca cel înscris in CF nr. 2403/XI/a; 90367/N; 91016/N; 91017/N; 90984/N; 90985/N; 4834/I; 94166/N; 2768/I; 92416/N; 92302/N; 90381/N; 2768; 90362/N-- în suprafata de 41.479 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse proiect nr. 41/2005 întocmit de S.C. ARHITECTON S.R.L. Tîrgu Mures, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea in aplicare a prevederilor Planului Urbanistic de Detaliu si emiterea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, se va face numai în conditiile în care titularul se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie lucrarile de extindere si deviere si protejare de retele de utilitati si a obtinerii avizului favorabil al Directiei Apelor Mures

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Președinte de sedinta,

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban