Hotărârea nr. 24/2005

HCL 24 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures, in vederea deplasarii la Budapesta - Ungaria.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 24

din 27 ianuarie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mures, în vederea deplasarii la Budapesta - Ungaria, în perioada 13 - 15 ianuarie205

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G.R. nr. 436/20.04.2002,

Vazând Expunerea de motive nr. 4/P/18 ianuarie 2005 prezentata de catre Serviciul relatii publice interne si internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures, reprezentata de domnul viceprimar Csegzi Sandor.

Deplasarea are ca scop participarea la o întâlnire cu presedintele Parlamentului Ungariei, în vederea dezvoltarii relatiilor bilaterale între România si Ungaria. Întâlnirea va avea loc în perioada 13 - 15 ianuarie 2005.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 405 EUR, pentru domnul viceprimar Csegzi Sandor, cu ocazia deplasarii la Budapesta - Ungaria, pentru a participa la o întâlnire cu presedintele Parlamentului Ungariei, în vederea dezvoltarii relatiilor bilaterale între România si Ungaria. Întâlnirea va avea loc în perioada 13 - 15 ianuarie 2005.

Art. 2. În sedinta Consiliului local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la deplasare si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria