Hotărârea nr. 239/2005

HCL 239 Privind aprobarea modificarii prevederilor H.C.L.M. nr. 133/26.05.2005 referitoare la aprobarea documentatiei "P.U.D. - str. Calea Sighisoarei, fn" studiu de amplasament pentru realizarea de locuinte individuale si dotari comerciale servicii compatibile cu zona de locuit, pe terenul in suprafata de 3634 mp proprietar Boncz Istvan si Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 239 din 6 octombrie 2005

pentru aprobarea modificarii prevederilor Hotarârii nr.133 din 26 mai 2005 privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighisoarei fn”studiu de amplasament pentru realizarea de locuinte individuale si dotari comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit, pe terenul în suprafata de 3634 mp proprietar Boncz Istvan si Boncz Maria

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr.12438/2005, privind aprobarea modificarii prevederilor Hotarârii nr.133 din 26 mai 2005 privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu-str. Calea Sighisoarei fn” studiu de amplasament pentru realizarea de locuinte individuale si dotari comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991*** modificata si republicata, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarii prevederilor Hotarârii nr.133 din 26 mai 2005 privind aprobarea documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu-str. Calea Sighisoarei fn” studiu de amplasament pentru realizarea de locuinte individuale si dotari comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit, pe terenul în suprafata de 3634 mp proprietar Boncz Istvan si Boncz Maria, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în plansa A3 bis proiect nr. 33/2005 întocmit de SC ARHIEDIL SRL Târgu Mures, plansa anexata - care face parte integranta din prezenta hotarâre si care înlocuieste plansa A3, în conditiile amenajarii unei platforme de parcare si acces clienti spre Calea Sighisoarei, aferente spatiilor cu alta destinatie decât locuinte, functiune ce va fi compatibila cu zona de locuit în conditiile impuse Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 2. Se aproba ca punerea in aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai in conditiile prezentarii declaratiei autentificate prin care titularul se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati prevazute in documentatia aprobata.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta,

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures, Maria Cioban