Hotărârea nr. 238/2005

HCL 238 Privind aprobarea asocierii prin licitatie publica in vederea exploatarii in comun a unor zone stradale din municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 238

din 6 octombrie 2005

privind aprobarea asocierii urmare unei licitații publice în vederea exploatării în comun a unor zone stradale din Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. 3835/2005 prezentata de Administrația domeniului public referitoare la necesitatea asocierii în vederea exploatarii unor a parcari publice cu plata..

În temeiul art. 38, lit. f si l si a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba asocierea urmare unei licitatii publice, în vederea exploatarii în comun a zonelor stradale cuprinse în anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Caietul de Sarcini, conditiile asocierii si componenta comisiei de licitatie vor fi supuse aprobarii Consiliului Local .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului municipal prin Directia economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Anexa 1

 • A. Zona Complexului de Agrement si Sport - Mureșul -

 • 1. parcările din incinta Complexului

 • 2. parcările de pe străzile Plutelor, Luntrașilor, Margaretelor si Păcii

 • B. Zona P-TA Armatei

 • 1. P-ta Armatei

 • 2. Str. Ialomitei

 • 3. str. Ciocârliei

 • 4. str. Oltului

 • 5. str. Frunzei

 • 6. str. Cargiale

 • 7. str. Furtunei

 • 8. str. Iuliu Maniu

 • 9. str. F.J. Curie