Hotărârea nr. 237/2005

HCL 237 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate referitoare la recuperarea si utilizarea biogazului generat in depozitul de deseuri al municipiului Tirgu Mures si numirea Comisiei de negociere a contractului si contractarea imprumutului.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCA MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 237 din 6 octombrie 2005

privind aprobarea „Studiului de fezabilitate privind recuperarea si utilizarea biogazului generat în depozitul se deseuri al municipiului Tîrgu Mures” si numirea „Comisiei de negociere a contractului si contractarea împrumutului”

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Având în vedere Expunerea de motive nr._______/__________2005

privind aprobarea „Studiului de fezabilitate privind recuperarea si utilizarea biogazului generat în depozitul se deseuri al municipiului Tîrgu Mures” si numirea „Comisiei de negociere a contractului si contractarea împrumutului”, Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (1) si alin. (2), lit. r) si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba „Studiul de fezabilitate privind recuperarea si utilizarea biogazului generat în depozitul se deseuri al municipiului Târgu Mures”, anexat la prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba constituirea „Comisiei de negociere a contractului si contractarea împrumutului”, dupa cum urmeaza:

Dr. Dorin Florea - primar

Prof. Csegzi Sandor - viceprimar Ec. Kiss Imola - director Ing. Kagan Ildiko

Ing. David Csaba - consilier

Ing. Moraru Octavian - consilier Ec. Craciun Ioan Florin - consilier

Presedinte Vicepresedinte Membru Membru Membru Membru Membru

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban