Hotărârea nr. 236/2005

HCL 236 Privind concesionarea directa catre S.C. Siletina Impex S.R.L. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 236

Din 6 octombrie 2005

privind concesionarea directa catre S.C. Siletina Impex S.R.L. a terenului în suprafata de 100 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3326 din 14.09.2005, a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Siletina Impex S.R.L. a terenului în suprafata de 100 mp,

Având în vedere prevederilor H.C.L. nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din CASM si ale art.125 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre S.C. Siletina Impex S.R.L., a terenului în suprafata de 100 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 7859, teren aferent constructiei existente.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L. nr. 110/29.05.2003 este de 1.400 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si ACASM.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria