Hotărârea nr. 235/2005

HCL 235 Privind aprobarea organizarii licitatiei publice ]n vederea inchirierii spatiului situat in Piata Victoriei, nr. 33.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 235

Din 6 octombrie 2005

privind aprobarea organizării licitației publice în vederea închirierii spațiului situat în P-ta Victoriei nr. 33

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3209 din 05.09.2005 a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea închirierii prin licitatie publica a spatiului situat în P-ta Victoriei nr. 33

Având în vedere prevederile art. 38 alin. 2 lit. h si ale art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba închirierea prin licitatie publica, în conditiile legii, a spatiului situat în P-ta Victoriei nr. 33 în suprafata de 258,30 mp, pentru activitati de prestari servicii cu pastrarea profilului existent.

Art. 2. Pretul de pornire la licitatie se va stabili conform pretului din Hotarârea A.G.A. a

S.C. Locativ S.A.

Art. 3. Se aproba Caietul de sarcini al licitatiei, pretul de pornire, Comisia de licitatie si membri înlocuitori în urmatoarea componenta:

 • 1. Barczi Gyozo - presedinte - viceprimar

 • 2. Grama Maria - membru - sef serv. C.I.V.R.D.C

 • 3. Kiss Imola - membru - director economic

 • 4.  Bako Attila- membru - director- Directia Activitati Social Cult. si Patrim

 • 5. Gliga Dan - membru - director A.D.P

 • 6. Pop Aurel Mircea - consilier municipal

 • 7. Oproiescu Petru Florin - consilier municipal

Membri înlocuitori:

 • 1. Damian Alina - membru - consilier

 • 2. Rosca Angela - membru - sef serv. SAPP

 • 3. Baba Violeta - membru - inspector

 • 4.  Fekete Attila Csaba - consilier municipal

 • 5.  Sita Ioan - consilier municipal

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria