Hotărârea nr. 233/2005

HCL 233 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures, pe anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 233

Din 6 octombrie 2005

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 693 din 20.08.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2005.

Tinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45 din 2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „d” si art. 46 alineat 3 a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar ast e :

Art. 1. Se rectifica bugetul propriu al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2005, astfel:

I.VENITURI

Nr.

Crt.

Denumire indicatori

Buget 2005

Buget rectificat 2005

Dif.(+,-)

0

1

2

3

4

TOTAL VENITURI

153.446.836

159.680.684

+6.233.848

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de învatamânt preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de consultanta agricola, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

40.500.707

43.734.555

+3.233.848

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

4.000.000

6.500.000

+2.500.000

Venituri curente

47.674.600

48.174.600

+500.000

Alte încasari din impozite directe

150.000

650.000

+500.000

II.CHELTUIELI

Defalcat pe capitole si subcapitole

Nr. Crt.

Denumire indicatori

Buget 2005

Buget rectificat 2005

Dif.(+,-)

0

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI

153.446.836

159.180.684

+6.233.848

1

Autoritati executive

9.575.300

9.575.300

-

Cheltuieli de capital

1.639.000

1.639.000

-

Studiu preliminar tunel

50.000

0

-50.000

Documentatii topografice pentru reevidentierea loturilor de teren aferente locuintelor ANL

0

50.000

+50.000

2

Învatamânt

51.377.436

54.611.284

+3.233.848

Cheltuieli de personal

40.045.736

43.279.584

+3.233.848

5.

Asistenta sociala

6.602.000

6.202.000

-400.000

Cheltuieli de personal

3.363.700

3.863.700

+500.000

Cheltuieli de capital

1.125.000

225.000

-900.000

6

Servicii publice si dezvoltare

45.392.500

49.162.900

+2.500.000

6.1.

Iluminat public, din care:

3.000.000

3.000.000

-

Cheltuieli materiale

2.700.000

2.675.000

-25.000

Cheltuieli de capital

300.000

325.000

+25.000

0

1

2

3

4

6.2.

întreținere grădini publice, parcuri, sere

2.310.000

2.310.000

-

Cheltuieli materiale

667.500

743.100

+75.600

Cheltuieli de capital

83.500

7.900

-75.600

6.3.

Locuinte

5.115.900

5.115.900

-

Cheltuieli materiale

1.500.000

1.300.000

-200.000

- reparații blocuri achiziționate

1.500.000

1.300.000

-200.000

Cheltuieli de capital

3.615.900

3.815.900

+200.000

-centrala termica bloc social Rovinari 18

0

200.000

+200.000

6.5.

Modernizare CT

10.500.000

13.000.000

+2.500.000

6.7.2.

CASM

3.466.800

3.466.800

-

Cheltuieli de reparatii

1.385.000

1.385.000

-

- Drum acces auto

252.000

244.000

-8.000

- Extinderea conductei de apa potabila

0

8.000

+8.000

6.7.3.

Serviciul public de utilitati municipale

3.799.700

3.799.700

-

Cheltuieli materiale

1.722.700

1.857.700

+135.000

Cheltuieli de reparatii

833.000

968.000

+135.000

-reparatii cladiri cetate

40.000

175.000

+135.000

Cheltuieli de capital

352.000

217.000

-135.000

63.02.C1 Studii si proiecte

10.000

40.000

+30.000

Capela cimitir central

10.000

10.000

-

Proiecte tehnice Cetate

-

30.000

+30.000

63.02.C1

Dotari independente, din care:

212.000

77.000

-135.000

Betoniera

4.000

-

-4.000

Motocositoare

-

4.000

+4.000

Dacia pick-up

35.000

-

-35.000

Scena mobila

100.000

-

-100.000

63.02.C4 Achizitie teren cimitire

60.000

30.000

-30.000

6.7.5.

Serviciul evidenta populatiei

1.168.300

1.168.300

-

Cheltuieli materiale

489.800

339.800

-150.000

Cheltuieli de capital

35.000

185.000

+150.000

6.7.6.

Subventii diferenta de pret energie termica

8.252.300

9.452.300

+1.200.000

9

Transporturi si comunicatii

24.670.500

24.670.500

-

Cheltuieli materiale

13.595.500

13.384.500

-211.000

Cheltuieli de capital

6.135.000

6.156.000

+211.000

Drumuri si poduri

4.635.000

4.746.000

+211.000

- Reparatii capitale str.Dezrobirii

1.300.000

1.511.000

+211.000

Strazi

13.595.500

13.384.500

-211.000

16

Fondul de rezerva bugetara

329.800

29.800

-300.000

Art. 2. Suma de 889.769,81 lei, ramasa din obligațiunile municipale emise în anul 2003 pentru modernizarea strazii Gh.Doja, se aloca pentru cheltuielile de investiții pentru str.Tudor Vladimirescu.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Președinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria