Hotărârea nr. 231/2005

HCL 231 Privind aprobarea finantarii si mandatarii d-lui Kiss Bela Gianino pentru intocmirea si semnarea in forma autentica a actelor de dezmembrare si evidentiere a imobilelor situate pe str. Kos Karoly, nr. 1, in vederea vanzarii acestora conform Legii nr. 550/2002.

ROMANIA

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

HOTARAREA NR. 231 din 28 SEPTEMBRIE 2005

privind aprobarea finantarii si mandatarea d-lui Kiss Bela Gianino pentru întocmirea si semnarea în forma autentica a actelor de dezmembrare si evidentierie a imobilelor situate pe str. Kos Karoly, nr. 1 in vederea vânzarii acestora conform Legii nr. 550/2002

Consiliul local municipal Tîrgu Mures intrunit in sedinta ordinara, la data de 29 septembrie 2005, urmare a emiterii de catre Primarul municipilui Tirgu Mures a dispozitiei de convocare nr. 4.304 din 21 septembrie 2005 ;

În baza expunerii de motive întocmita de catre Dl consilier local ing. Kolozsvari Zoltan Csaba - Presedintele comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002,

Tinand cont de dispozitiile :

- Legii Nr. 550 din 14 octombrie 2002, privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local financiare internationale ;

În temeiul dispozitiilor art. 38, alin. (1), alin. (2). lit. “d”, “f”, “h”, si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala ;

H o t ar ast e :

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor necesare la autentificarea dezmembrarii imobilului din CF 3374/a Tirgu Mures, situat pe strada Kos Karoly nr. 1 proprietate privata a statului, aflat in administrarea R.A. AQUASERV Tirgu Mures in baza Hotarârii Consiliului local municipal nr. 55 din 28 mai 1998.

Art. 2. Pentru semnarea în forma autentica a actelor de dezmembrare mai sus aratate din partea Consiliului local municipal Tîrgu Mures se mandateaza dl. Kiss Bela Gianino.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures, dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public - Serviciul de administrare a patrimoniului public si privat.

Presedinte de sedinta , ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban