Hotărârea nr. 230/2005

HCL 230 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei si Consiliului local Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Szeged, Kecskemet si Baja - Ungaria si Viena -Austria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

HOTĂRÂREA nr. 230

din 29 septembrie 2005

privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului local, cu ocazia deplasarii la Szeged, Kecskemet si Baja/Ungaria si Viena/Austria, în perioada 25 - 28 octombrie 2005

Consiliul Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr. 606/P/26.09.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie compusa din: dl. primar dr. Dorin Florea, dl. Benedek Istvan - consilier local, dl. Doru Opriscan -consilier local, dl. Kolozsvari Zoltan - consilier local, dna Mariana Fagarasan - dir. juridic si dna Janosi Zsuzsanna - consilier asistent, cu ocazia deplasarii în Ungaria si Austria, în perioada 25 - 28 octombrie 2005. Scopul deplasarii este de a prezenta studiul energetic întocmit pentru municipiul Tîrgu-Mures , precum si de a pune bazele înfratirii celor doua orase.

În temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art.1 Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare 3.540 EUR + 82.660.000 de lei, pentru o delegatie compusa din: dl. primar dr. Dorin Florea, dl. Benedek Istvan -consilier local, dl. Doru Opriscan - consilier local, dl. Kolozsvari Zoltan - consilier local, dna Mariana Fagarasan - dir. juridic si dna Janosi Zsuzsanna - consilier asistent, cu ocazia deplasarii în Ungaria si Austria, în perioada 25 - 28 octombrie 2005. Scopul deplasarii este de a prezenta studiul energetic întocmit pentru municipiul Tîrgu-Mures, precum si de a pune bazele înfratirii celor doua orase. În cazul în care unii membri ai delegatiei nu vor putea participa, vor fi nominalizate alte persoane.

Art. 2 În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia economica.

Contrasemneaza Secretar al Consiliului local Maria Cioban

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo