Hotărârea nr. 23/2005

HCL 23 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures, in vederea deplasarii la Kecskemet - Ungaria.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 23 din 27 ianuarie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mures, în vederea deplasarii la Kecskemet - Ungaria -oras înfratit, în perioada 2 - 23 ianuarie205

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G.R. nr. 436/20.04.2002,

Vazând Expunerea de motive nr. 1/P/17 ianuarie 2005 prezentata de catre Serviciul relatii publice interne si internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru domnul viceprimar Barczi Gyozo, în vederea deplasarii în orasul înfratit Kecskemet - Ungaria, în perioada 21 - 23 ianuarie 2005,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 480 EUR + 60 USD + 22.000 HUF + 80.000 lei, pentru deplasarea domnului viceprimar Barczi Gyozo în orasul înfratit Kecskemet - Ungaria, în vederea participarii la un eveniment cu scop caritabil, în perioada 21 - 23 ianuarie 2005.

Art. 2. În sedinta Consiliului local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la deplasare si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria