Hotărârea nr. 229/2005

HCL 229 priivnd aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului si a Consiliului local municipal Tirgu Mures la Chisinau - Republica Moldova, cu ocazia sarbatorii "Hramul orasului Chisinau".

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

HOTĂRÂREA Nr. 229

din______________2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegație oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, la Chisinau/Republica Moldova, în perioada 14-15 octombrie 2005, cu ocazia sarbatorii „Hramul orașului Chisinau”

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completarile si modificarile ulterioare, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Vazând expunerea de motive nr._______din_____________2005 privind aprobarea

finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, la Chisinau/Republica Moldova, în perioada 14-15 octombrie 2005, cu ocazia sarbatorii „Hramul orasului Chisinau”

În temeiul prevederilor art. 46, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1.Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare totala de 2.617,26 RON (reprezentând contravaloare cheltuieli de transport, diurna pentru 5 persoane/4 zile si carte verde) pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, compusa din Petrut Luminita - inspector de specialitate (responsabil pe relatia Chisinau - Tîrgu-Mures), Mircea               Mihai               -               consilier              juridic,

________________________________si__________________________________ - consilieri CLM, respectiv Feketics Jozsef - conducator auto la Chisinau/Republica Moldova, în perioada 14-15 octombrie 2005, cu ocazia sarbatorii „Hramul orasului Chisinau”

Art. 2. În urmatoarea sedinta a Consiliului Local Municipal se va prezenta o informare cu privire la rezultatele deplasarii.

Art. 3.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia economica.

Contrasemneaza

Secretar al Consiliului local

Maria Cioban

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo