Hotărârea nr. 227/2005

HCL 227 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare bloc de locuinte sociale PI4E din str. Rovinari, nr. 24A, Tirgu Mures"

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 227

din 29 septembrie 2005

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare bloc de locuințe sociale P+4E din str. Rovinari, nr. 24 A Tîrgu-Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând expunerea de motive a Serviciului Tehnico Edilitar privind Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare bloc de locuințe sociale P+4E din str. Rovinari, nr. 24A, Tîrgu-Mures” în sensul asigurarii din bugetul local a fondurilor necesare lucrarilor.

Vazând art. 38, lit. c, f, k, m, x, art. 128 si art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 16, art. 17 din Legea 189/1998,

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare bloc de locuinte sociale P+4E din str. Rovinari, nr. 24 A, Tîrgu-Mures”, cu o capacitate de 29 apartamente, în sensul asigurarii din bugetul local a fondurilor necesare lucrarilor. Valoarea lucrarilor propuse este de 1.367.684,85 RON din care C+M 1.092.455,70 (pret referinta 09.2005 1 Euro = 3,4797), cu durata de executie 9 luni.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul municipiului Tîrgu-Mures si executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Tehnico-Edilitar.

Presedinte de sedinta, ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban