Hotărârea nr. 226/2005

HCL 226 Privind reglementarea situatiei juridice a unor locuinte din municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

HOTĂRÂREA nr. 226

din 29 septembrie 2005

privind reglementarea situatiei juridice a unor locuinte din municipiul Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Târgu -Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive nr. 2180/B privind reglementarea situatiei juridice a unor locuinte din minicipiul Târgu-Mures, elaborata de Compartimentul locativ si având avizul favorabil al Comisiilor de specialitate,

În temeiul art. 2, lit. “f” din Legea locuintei nr.114/1996 , al art. 38, lit. “f’,”h”,”s” , art.46 si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

H o t ar aste :

Art. 1. Repartizarea locuintelor cuprinse în anexa 1 ,disponibile catre persoanele evacuate cuprinse în anexa nr.2, precum si 50% din apartamentele din str. Rovinari nr.18 .

Art. 2. Repartizarea locuintelor de la art. 1 sa se faca pe baza urmatoarelor criterii: persoane în vârsta ( pensionari), familiile cu copii minori ( scolari), persoane cu probleme de sanatate, dovedite cu acte medicale.

Art. 3. Se aproba trecerea locuintelor existente în patrimoniul municipiului construite din fondurile statului sau din bugetul local în categoria locuintelor sociale .

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale si S.C. LOCATIV S.A.

Contrasemneaza

Presedinte de sedinta ing.Torzsok Sandor Laszlo


Secretarul Municipiului Târgu-Mures jrs. Cioban Maria