Hotărârea nr. 224/2005

HCL 224 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinta si repartizarea spatiului situat in str. Bartak Bela, nr. 1 pentru Asociatia Fostilor Detinuti Politici.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

HOTĂRÂREA nr. 224

din 29 septembrie 2005

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinatie decât locuinta si repartizarea spatiului situat în str. Bartok Bela nr. 1 pentru Asociatia Fostilor Detinuti Politici

Consiliul Local Municipal Tg Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, Legea Administrației publice locale, al O.G. nr. 26/2000, si HCLM nr.54/2004

Vazând expunerea de motive nr.2088B din 08.09.2005, privind prelungirea contractelor de închiriere, elaborata de catre Directia activitati social-culturale si patrimoniale prin Compartimnetul Locativ, cât si avizul favorabil al comisiei numite prin H.C.L. nr. 54/2004.

În temeiul prevederilor art. 38, alin ( 2 ), lit. g, precum si a art 46 alin.(1 ) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 51,81 mp, situat în P-ta Trandafirilor nr. 5, în favoarea Asociatiei Handicapatilor Locomotor, pentru o perioada de un an.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 27,69 mp situat în P-ta Trandafirilor nr. 57, în favoarea Fundatiei CASTELLUM, pentru o perioada de un an.

Art. 3. Se aproba închirierea directa în favoarea Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din România Filiala Mures, a spatiului situat în str. Bartok Bela nr. 1, cu o suprafata de 69,60 mp pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului însa nu mai mult de un an.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale - Compartimentul Locativ si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta ing.Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria