Hotărârea nr. 223/2005

HCL 223 Privind desemnarea unui mandatar judiciar.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 223

din 28 septembrie 2005

privind desemnarea unui mandatar judiciar

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere referatul Serviciului juridic si contencios administrativ nr. 1321/30.08.2005 si avizul Comisiilor de specialitate, vazând Hotarârea Consiliului local municipal nr. 93/28 aprilie 2005,

În temeiul art. 38(3), 46 si 67 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba desemnarea în calitate de mandatar judiciar a d-lui Bartha Barna, pentru reprezentarea Consiliului local municipal Tîrgu Mures în Dosarele Curtii de Apel Tîrgu Mures nr. 1526/2005 si 2426/2005 si efectuarea procedurilor si cailor de atac necesare pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiilor.

Art. 2. Mandatarul autoritatii publice locale va fi desemnat de Presedintele de sedinta si se va obliga sa depuna la Consiliul local municipal Tîrgu Mures informari periodice asupra derularii solutionarii pricinii.

Art. 3. De executarea prezentei hotarâri raspunde Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Directia juridica, contencios administrativ si administratie publica locala.

Presedinte de sedinta, ing. Torzsok Sandor Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria