Hotărârea nr. 22/2005

HCL 22 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Burebista, fn" in vederea amplasarii unei locuinte individuale pe terenul prorpietate privata a familiei Racz Cristina Ana si Racz Ernest Lucian.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 22

din 27 ianuarie 2005

pentru aprobarea documentației

”Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Burebista fn”

în vederea amplasării unei locuințe individuale pe terenul proprietate privată a Racz Cristina Ana și Racz Ernest Lucian

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Arhitectului Șef nr. 7213/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Burebista fn în vederea amplasării unei locuințe individuale pe terenul proprietate privată a Racz Cristina Ana și Racz Ernest Lucianavizelor favorabile ale R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., Romtelecom și ale Comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” și „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificată cu prevederile Legii nr. 453/2001 și Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și organizarea teritoriului,

În temeiul dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Burebista fn în vederea amplasării unei locuințe individuale pe terenul proprietate privată a Racz Cristina Ana și Racz Ernest Lucian, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 92673/N Tîrgu Mureș, nr. top. 153/1/2;154/1/1/2;154/2/1/2;155/1/2;156/1/2, cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 30/2005 întocmit de S.C. ASPECT S.R.L. - Tîrgu Mureș, proiect anexat - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei se vor pune în aplicare numai după prezentarea acordului autentificat al proprietarilor terenurilor limitrofe căii de acces propuse, iar pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire, titularul terenului va prezenta declarație autentificată prin care se obligă să realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de rețele de utilități necesare funcționării noului obiectiv.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureșm - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitect șef.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvari Zoltân Csaba

ec. Crăciun Ioan Florin _____________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș Cioban Maria