Hotărârea nr. 218/2005

HCL 218 Privind concesionarea directa catre dl. Kiss Csaba a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 218

din 29 septembrie 2005

privind concesionarea directa catre Kiss Csaba a terenului în suprafața de 12 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1929 din 20.06.2005, a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Kiss Csaba a terenului în suprafata de 12 mp

Având în vedere prevederilor H.C.L. nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din CASM si ale art.125 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre Kiss Csaba, a terenului în suprafata de 12 mp, situat în str. Plutelor nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 7859, teren aferent constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L. nr. 110/29.05.2003 este de 41 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale respectiv A.C.A.S.M.

Presedinte de sedinta ing.Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria