Hotărârea nr. 217/2005

HCL 217 Privind modificarea H.C.L.M. nr. 97/29.04.2004 referitoare la concesionarea directa catre dl. Ipo Stefan a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 217

din 29 septembrie 2005

pentru modificarea H.C.L. nr. 97/29.04.2004 privind concesionarea directa catre dl. Ipo Stefan si d-na Balogh Eniko a terenului în suprafata de 20 mp situat în incinta CASM, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3208 din 05.09.2005, a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la modificarea H.C.L. nr. 97/29.04.2004 privind concesionarea directa catre dl. Ipo Stefan a terenului în suprafata de 20 mp

Având în vedere prevederilor H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. si ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre dl. Ipo Stefan a terenului în suprafata de 10 mp, situat în str. Plutelor nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 7859 în vederea reamenajarii constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 2. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre d-na Balogh Eniko a terenului în suprafata de 10 mp, situat în str. Plutelor nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 7859 în vederea reamenajarii constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 3. Redeventa stabilita potrivit H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 este de 34 Euro/an .

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale respectiv A.C.A.S.M.

Presedinte de sedinta ing.Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria