Hotărârea nr. 216/2005

HCL 216 Privind modificarea H.C.L.M. nr. 88/29.04.2004 referitoare la organizarea licitatiei in vederea concesionarii terenului in suiprafata de 170 mp, situat in Tirgu Mures, str. Voinicenilor, nr. 52.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A NR. 216

Din 28 septembrie 2005

pentru modificarea H.C.L. nr. 88/29 aprilie 2004, privind organizarea licitației în vederea concesionarii terenului în suprafața de 170 mp, situat în Tg Mures str. Voinicenilor, nr. 52

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3216 din 06.09.2005 a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la modificarea H.C.L. nr. 88/29 aprilie 2004, privind organizarea licitatiei în vederea concesionarii terenului în suprafata de 170 mp, situat în Tg Mures str. Voinicenilor, nr. 52

În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 88/29.04.2005 privind organizarea licitatiei în vederea concesionarii terenului în suprafata de 170 mp, situat în Tg Mures str. Voinicenilor, nr. 52, acesta urmând sa aiba urmatorul continut

“Art.2. Pretul de pornire la licitație, stabilit potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, este de 223 Euro fara TVA. „

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing.Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria