Hotărârea nr. 215/2005

HCL 215 Privind modificarea statului de functii al Serviciului Administrativ.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 215

din 28 septembrie 2005

privind modificarea statului de funcții al Serviciului administrativ

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând expunerea de motive nr. 370 din 15 septembrie 2005 prezentata de Direcția integrare europeana, comunicare, control si resurse umane privind unele modificari în Statul de functii al Serviciului administrativ ,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. ,,e” si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba statul de functii al Serviciului Administrativ, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu-Mures, prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane si Serviciul administrativ .

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo


Contrasemneaza,

Secretarul Municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

Primaria municipiului Tîrgu-Mures


Anexa nr. 1 la HCL nr. 215/2005

STATUL DE FUNCȚII

AL SERVICULUI ADMINISTRATIV

Nr. crt.

Denumirea funcției

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Sef serviciu

1

30%

Inspector

M

IA

1

525

158

Total

1

*

b. Functii de executie

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

804

2.

Referent, Inspector

M

IA

15

525

3.

Referent, Inspector

M

II

2

443

4.

Referent, Inspector

M

III

1

408

5.

Portar, Îngrijitor, Paznic

M, G

I

4

351

6.

Muncitor

M, G

I

6

469

Total

29

*

Total personal contractual (a + b)

30

14874

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES


Anexa nr.


ORGANIGRAMA SI NUMĂRUL DE PERSONAL PENTRU SERVICII SI SERVICII PUBLICE MUNICIPALE


P

rimar

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

■ rSecretar


1

42+6x1/2


1

108


■ Direcția integrare europeana, comunicare, control si resurse umane


Serviciul relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători, petiții

Inspectorat de protecție civilă

61

71


16+2x1/2 8+4x1/2


Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi 127


Compartimentul marketing

4

1______| Direcțor 1

adjuncț |

Sectia sere

1

39

Sectia parcuri

1

43

Sectia dendrologica

1

19

—■ 1 —

1


FUNCȚIONARI PUBLICI -funcții de conducere

  • - funcții de execuție

PERSONAL CONTRACTUAL -funcții de conducere

  • - funcții de execuție PERSONAL SEZONIER


- 148

- 10

  • -

  • - 826 + [11]+9x1/2=837+9x1/2

  • -

- 770 + [11]+9x1/2

  • -


Cimitirul municipal central

Cimitirul municipal

Livezeni

Cimitirul municipal

Remetea

Compartimentul de informare și promovare

Cetatea TTrgu-Mureș

1

1

1

-

1

9

11

9

4

5+1*


Administrația

domeniului public


Serviciul public de

1

asistenta sociala

54+3x1/2


I

| Serviciul de protectie


rn

| Centrul social | 1 |


Serviciul ordine si liniște publica


Politia comunitara


1

411


IDirecțor

1 I

|adjuncț

283 |

—I

Serviciul paz a-obiective


1

126


* Sezonieri

** Număr de personal variabil în functie de numărul de persoane care necesită asistentă


Org092005serviciiHCL___