Hotărârea nr. 214/2005

HCL 214 Privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public de Utilitati Municipale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 214

din 28 septembrie 2005

privind modificarea organigramei si statului de funcții ale Serviciului Public de Utilitati Municipale

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 90916 din 15 septembrie 2005 prezentata de Serviciul Public de Utilitati Municipale privind modificarea organigramei si statului de functii,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. ,,e” si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

H o t ar aste :

Art.1. Se aproba modificarile în organigrama si statul de functii ale Serviciului Public de Utilitati Municipale , conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. În termen de 60 de zile Serviciul Public de Utilitati Municipale va elabora Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului conform noii organigrame si stat de functii.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu-Mures, prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane si Serviciul Public de Utilitati Municipale .

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo


Contrasemneaza,

Secretarul Municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

Primaria municipiului Tîrgu-Mures

Anexa nr. 1


STATUL DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE UTILITATI MUNICIPALE

Nr. crt.

Denumirea funcției

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Subinginer

SSD

IA

1

571

286

2.

Sef serviciu

1

30%

Inspector de specialitate

S

I

1

711

213

3.

Sef formatie

7

15%

Inspector de specialitate

S

IA

2

804

121

Inspector, Referent

M

IA

4

525

79

Muncitor

M

I

1

469

70

Total

9

*

b. Funcții de execuție

1.

Inspector de specialitate

S

IA

4

804

2.

Referent, Inspector

M

IA

19

525

3.

Referent, Inspector

M

I

7

490

4.

Referent, Inspector

M

II

3

443

5.

Referent, Inspector

M

III

7

408

6.

Casier

G

I

1

434

7.

Casier

G

II

1

369

8.

Portar, paznic

G

I

20

351

9.

Paznic

G

II

2

345

10.

Muncitor

M, G

I

6

469

11.

Muncitor

M,G

VI

1

351

12.

Muncitor

M,G

necalificat

29

345

Total

100

*

Total personal contractual (a + b)

109

*

Total personal pe perioada determinata la CMJ

4

525

Total sezonieri

2

345

TOTAL GENERAL

115

51865

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

Anexa nr. 5


PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

ORGANIGRAMA SI NUMĂRUL DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE UTILITATI MUNICIPALE


PERSONAL CONTRACTUAL - 109

  • - funcții de conducere

  • - funcții de execuție

PERSONAL SEZONIER -

9

100


org092005spumHCL