Hotărârea nr. 213/2005

HCL 213 Privind modificarea organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU - MURES

HOTĂRÂREA Nr. 213 din 28 septembrie 2005

privind modificarea organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala

Consiliul local municipal Tîrgu - Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive anexata privind modificarea organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2 lit. „i” si „n” si art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea organigramei si statului de functii a Serviciului Public de Asistenta Sociala, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotar âre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia de Integrare Europeana Comunicare Control si Resurse Umane.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Târgu - Mures jrs. Cioban Maria