Hotărârea nr. 212/2005

HCL 212 Privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Politia Comunitara.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 212 din 28 septembrie 2005

privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului Public Politia Comunitara

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. ___din __ septembrie 2005 prezentata de

Serviciul Public Politia Comunitara privind unele modificari în Organigrama si Statul de functii ale Serviciului Public Politia Comunitara ,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. ,,e” si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba schimbarea denumirii Biroului operativ în Biroul de instruire si interventie si modificarile în Statul de functii ale Serviciului Public Politia Comunitara , conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba Organigrama si Statul de functii ale Serviciului Public Politia Comunitara , conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. In termen de 60 de zile se va reactualiza Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public Politia Comunitara

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu-Mures, prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo


Contrasemneaza,

Secretarul Municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

Anexa nr. 1 la HCL nr. 212/2005

Modificări în statul de funcții ale Serviciului Public Politia Comunitara

Nr.crt.

Functia noua

Functia veche

Nr. posturi

Modificare prin

1.

Inspector I superior 3

Referent III superior 3

2

transformare

2.

Referent II superior 3

Referent III superior 3

3

transformare

3.

Muncitor I

-

3

suplimentare

4.

-

Paznic I

159

reducere

Primaria municipiului Tîrgu-Mures

Anexa nr. 2


STATUL DE FUNCȚII

AL POLITIEI COMUNITARE

Nr. crt.

Denumirea functiei

Clasa

Grad, Treapta

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. FU

NCTIONARI PUBLICI

a. Funcții de conducere

1.

Director executiv

1

50%

Consilier           I

Superior 1

1

1001

501

2.

Director executiv adjunct

1

40%

Consilier           I

Superior 1

1

1001

400

Sef serviciu

1

30%

Consilier

I

Superior 1

1

1001

300

3.

Sef birou

4

25%

Consilier, Inspector,Referent de specialitate

I/II

Superior 1

4

1001/661

250/165

Total

7

*

b. Functii de executie

1.

Inspector

I

Superior 3

2

769

2.

Referent

II

Superior 3

3

515

3.

Referent

III

Superior 3

87

510

4.

Referent

III

Principal 3

15

432

5.

Referent

III

Asistent 3

15

390

Total

122

*

Total functionari publici (a + b)

129

*

II. PERSONAL CONTRACTUAL

a. Functii de conducere

1.

Sef serviciu

2

30%

Inspector de specialitate/Referent

S/SSD

IA

2

804/571

241/171

2.

Sef birou

3

25%

Inspector de specialitate/Referent

S/SSD

/M

IA

3

804/571/

525

201/143/

131

Total

5

*

b. Functii de executie

1.

Consilier juridic

S

IA

1

897

2.

Referent

SSD

IA

2

571

3.

Referent, Inspector

M

IA

16

525

4.

Muncitor

M/G

I

7

469

5.

Îngrijitor

M

I

1

351

6.

Paznic

M

I

95

351

Total

122

*

Total personal contractual (a + b)

127

*

TOTAL GENERAL (I+II)

256

121514

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

Anexa nr.


PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

ORGANIGRAMA SI NUMĂRUL DE PERSONAL ALE POLITIEI COMUNITARE


TOTAL PERSONAL POLITIE COMUNITARA - 256

FUNCȚIONARI PUBLICI -

-funcții de conducere           -

  • - funcții de execuție              -

PERSONAL CONTRACTUAL -

-funcții de conducere           -

  • - funcții de execuție              -

org092005polcomHCL