Hotărârea nr. 211/2005

HCL 211 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Capela cimitir central".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 211

din 28 septembrie 2005

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Capela cimitir central”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. __________ din ______________2005,

prezentata de catre Serviciul Public de Utilitati Municipale privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Capela cimitir central”.

În temeiul prevederilor art.38, lit.c, f, k, m, art.128 si art.129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.

În conformitate cu dispozitiile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba STUDIULUI DE FEZABILITATE cu indicatorii tehnico-economici prezentati, ai investitiei „Capela cimitir central”, dupa cum urmeaza:

  • -  Capela cimitir central, str. Verii, P+, cu instalatiile aferente;

  • -  Valoarea investitiei 220.000 lei (sept. 2005), din care: constructii montaj 210.840 lei;

  • -  Durata de executie 6 luni - în doua etape (etapa I - 2005; etapa II -2006);

  • -  Capacitati: 5 încaperi + dependinte; 3 locuri de depunere.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures,

Maria Cioban