Hotărârea nr. 210/2005

HCL 210 Privind alocarea catre S.C. Energomur S.A. a sumei de 81.000 RON in vederea intabularii in Cartea Funciara a unor imobile.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL TÎRGU MURES

HOTĂRÂREA Nr. 210

Din 28 septembrie 2005

privind alocarea catre S.C. Energomur S.A a sumei de 81.000 lei RON

în vederea întabularii în CF a unor imobile

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere:

- prevederile art.12 lit. h din contractul de concesionare nr.1/27.04.2001;

Vazând expunerea de motive prezentata de catre Administrarea Domeniului Public.

În temeiul dispozitiilor art.38, alineatul (2) punctele f,g,hj,k,m si x si ale art. 46 din legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale.

Hotaraste:

Art. 1. Se aproba alocarea, din rezerva bugetara, catre S.C.Energomur S.A. a sumei totale de 81.000 lei Ron, pentru întabularea la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Tîrgu Mures a imobilelor proprietate publica sau privata al municipalitatii, date în concesiune la S.C.Energomur S.A. prin contractul de concesiune nr.1/27.04.2001. Suma de mai sus se va acorda în conditiile legii si în baza documentelor legale, prezentate punctual pentru fiecare obiectiv ce urmeaza a fi întabulat.

Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri de încredinteaza Executivului Consiliului Local Tg. Mures precum si Conducerii S.C.Energomur S.A.

Contrasemneaza                          Presedinte de sedinta

Secretar al municipiului Tîrgu Mures           ing.Torzsok Sandor Laszlo

jrs.Cioban Maria