Hotărârea nr. 21/2005

HCL 21 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii, fn" in vederea amplasarii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate privata Fiko Istvan.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 21 din 27 ianuarie 2005

pentru aprobarea

documentației “Plan Urbanistic de Detaliu — str. Pasajul Pădurii fn” în vederea amplasarea unei locuințe unifamiliale pe teren proprietate privată Fiko Istvan

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Arhitectului Șef nr. 7141/2005 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu — str. Pasajul Pădurii fn” în vederea amplasarea unei locuințe unifamiliale pe teren proprietate privată Fiko Istvan, al Comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” și „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificată cu prevederile Legii nr. 453/2001 și Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului

În temeiul dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu — str. Pasajul Pădurii fn” în vederea amplasarea unei locuințe unifamiliale pe teren proprietate privată Fiko Istvan, identificat ca cel înscris în CF 92927/N Tîrgu Mureș, nr. top. 2845/2/1, cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 100/205 întocmit de S.C. ARHIGRAF S.R.L., proiect anexat - care face parte integrantă din prezenta hotărâre, in condițiile prevederii modernizării str. Pasajul Pădurii la 2 benzi de circulație.

Art. 2. Prevederile prezentei se vor pune in aplicare numai după prezentarea avizelor favorabile ale R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A., Romtelecom, S.C. Transgaz S.A., iar pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire, titularul terenului va prezenta declarație autentificată prin care se obliga să realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de rețele de utilități necesare funcționării construcțiilor propuse cu respectarea condițiilor impuse de furnizori și declarație prin care se obliga să cedeze suprafața de teren necesară modernizării str. Pasajul Pădurii

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitect șef.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Crăciun Ioan Florin _____________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș Cioban Maria