Hotărârea nr. 209/2005

HCL 209 Privind aprobarea "Listei rectificate, cu utilaje independente si lucrarilor de investitii propuse a se realiza in 2005 din sursele proprii ale R.A. Aquaserv Tirgu Mures" si a "Listei rectificate a obiectivelor de investitii pe anul 2005 cu finantarea partiala sau integrala de la bugetul local, pentru R.A. Aquaserv Tirgu Mures".

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

HOTĂRÂREA Nr. 209

Din 28 septembrie 2005

Privind aprobarea

„Listei rectificată, cu utilaje independente si lucrările de investiții propuse a se realiza în 2005 din sursele proprii ale R.A.Aquaserv Tg.Mures” si a „Listei rectificată a obiectivelor de investitii pe anul 2005 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizata pentru R.A. Aquaserv Tg.Mures”

Consiliul local al Municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru.

Având în vedere expunerea de motive nr.662/14.09.2005 privind aprobarea „Listei rectificata, cu utilaje independente si lucrarile de investitii propuse a se realiza în 2005 din sursele proprii ale R.A.Aquaserv Tg.Mures” si a „Listei rectificata a obiectivelor de investitii pe anul 2005 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizata pentru R.A. Aquaserv Tg.Mures”

Tinând seama de prevederile O.U.G 45 din 2003, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/28.11.2003.

În temeiul prevederilor art.38, lit.d a legii 215/2001, în conformitate cu dispozitiile art. 46 alineat 3 din Legea 215/2001:

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba „Lista rectificata, cu utilaje independente si lucrarile de investitii propuse a se realiza în 2005 din sursele proprii ale R.A.AQUASERV TG.MURES” si a „Listei rectificata a obiectivelor de investitii pe anul 2005 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizata pentru R.A. Aquaserv Tg.Mures”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza R.A.AQUASERV TG.MURES.

Contrasemneaza

Presedinte de sedinta ing.Torzsok Sandor Laszlo


Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria