Hotărârea nr. 205/2005

HCL 205 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A NR. 205

Din 28 septembrie 2005

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr.693 din 20.08.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Mures, pe anul 2005.

Tinând seama de prevederile O.U.G.45 din 2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr.511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38,lit.d si art.46 alineat 3 a Legii 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar ast e :

Art.1 Se rectifica bugetul propriu al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures pe anul 2005, astfel:

II.CHELTUIELI

Defalcat pe capitole si subcapitole

Nr.

Crt.

Denumire indicatori

Buget 2005

Buget rectificat 2005

Dif.(+,-)

0

1

2

3

4

6.4.

Modernizarea conductelor apa-canal RA Aquaserv

2.540.000

1.200.000

-1.340.000

6.7.6.

Subvenții diferența de pret energie termica

6.912.300

8.252.300

+1.340.000

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Contrasemneaza

Presedinte de sedinta, ing.Torzsok Sandor Laszlo


Secretarul Municipiului Tg.Mures jrs.Cioban Maria