Hotărârea nr. 204/2005

HCL 204 Privind inlocuirea termenului de gardian public cu termenul de politist comunitar din Hotararile Consiliului local municipal Tirgu Mures.

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 204 din 8 septembrie 2005

privind înlocuirea termenului de gardian public cu termenul de politist comunitar din

Hotărârile Consiliului local municipal Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru , Având în vedere Expunerea de motive prezentata de Serviciul Public Politia Comunitara si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „g” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba înlocuirea termenului de gardian public cu termenul de politist comunitar” în toate Hotarârile Consiliului local municipal Tîrgu Mures care reglementeaza contraventii.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Primariei municipiului Tîrgu Mures prin Serviciul public Politia Comunitara.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban