Hotărârea nr. 203/2005

HCL 203 Privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate incheiat cu S.C. Salubriserv S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 203 din 8 septembrie 2005

privind prelungirea contractului de prestări servicii de salubritate încheiat cu S.C. Salubriserv S.A

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru , Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. „f” si „r” din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala si Hotarârea Consiliului Local nr. 98/2005 privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate încheiat cu S.C. Salubriserv S.A.

Vazând Expunerea de motive nr. 3042 din 25.07.2005 prezentata de Administratia Domeniului Public privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate încheiat cu S.C. Salubriserv S.A., si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate cu nr. 1037 din 30.04.1996 încheiat între Primaria municipiului Tîrgu Mures si S.C. Salubriserv S.A., pâna la finalizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, dar nu mai târziu de 31.12.2005.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Primariei municipiului Tîrgu Mures prin Administratia Domeniului Public respectiv S.C Salubriserv S.A.

Președinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban