Hotărârea nr. 200/2005

HCL 200 Privind rectificarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 174/2005.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A Nr. 200

din 2 august 2005

privind aprobarea demersurilor legale în vederea repartizarii si atribuirii cu titlu gratuit catre S.C. Transport Local S.A. a unor mijloace de transport

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând ca un numar de 27 de autobuze au fost predate Inspectoratului de Politie Tîrgu-Mures, precum si adresa nr. 556449/2005 a Ministerului Finantelor Publice,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 128/1998 privind reglementarea modului si conditiile de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate în prorietatea privata a statului,

În temeiul art. 38, lit. d, 46 si 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba efectuarea demersurilor legale în vederea repartizarii si atribuirii cu titlu gratuit catre autoritatea publica locala prin S.C. Transport Local S.A. a unor mijloace de transport identificate si în conditiile înscrise în solicitarile catre Ministerul Finantelor si Secretariatul general al Guvernului, solicitari care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, sa procedeze la încheierea unui contract de asociere în parcipatiune cu Consiliul judetean Mures si Spitalul judetean Mures pentru achizitionarea în leasing a unei autospeciale TIP C pentru S.M.U.R.D., cu avizul prealabil al Comisiei de buget-finante.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta, dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures,

Cioban Maria