Hotărârea nr. 20/2005

HCL 20 Privind aprobarea documentatiei "PLan Urbanistic de Detaliu - str. Libertatii, fn, str. Baneasa, nr. 8" / studiu de amplasament Statie de betoane ecologica S.C. Holcim S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 20 din 27 ianuarie 2005

pentru aprobarea

documentației “Plan Urbanistic de Detaliu — str. Libertății fn, str Băneasa nr.8” studiu de amplasament Stație de betoane ecologică SC HOLCIM SA

Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Arhitectului Șef nr. 7208/2005 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu — str. Libertății fn, str Băneasa, nr. 8” studiu de amplasament Stație de betoane ecologică S.C. HOLCIM S.A., avizele Comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” și „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificată cu prevederile Legii nr. 453/2001 și Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și organizarea teritoriului,

În temeiul dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentațiea “Plan Urbanistic de Detaliu — str. Libertății fn, str. Băneasa, nr. 8” studiu de amplasament Stație de betoane ecologică S.C. HOLCIM S.A., cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 276/2004 întocmit de S.C. CONSTREX S.R.L. Cluj, proiect anexat - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei se vor pune in aplicare numai după prezentarea avizelor favorabile ale R.A. Aquaserv, ROMTELECOM, SNTGN Transgaz S.A., SNGN Romgaz S.A., S.C. Distrigaz S.A., S.C. Electrica S.A., Aeroclub Tîrgu Mureș. Pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire, titularul va prezenta declarație autentificată prin care se obliga să realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de rețele de utilități necesare funcționării noului obiectiv.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitect șef.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Crăciun Ioan Florin _____________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș Cioban Maria