Hotărârea nr. 2/2005

HCL 2 Privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciilor publice municipale.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 2

din 27 ianuarie 2005

privind modificarea Organigramei si Statului de funcții ale Serviciilor publice municipale

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 11 din 13 ianuarie 2005 prezentata de Direcția integrare europeana, comunicare, control si resurse umane privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciilor publice municipale,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. ,,e” si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ar aste:

Art.1. Se aproba modificarile în Organigrama si Statul de functii ale Serviciului public

  • - Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba modificarile în Organigrama si Statul de functii ale Serviciului public

  • - Administratia Gradinii Zoologice si Platoului Cornesti, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Se aproba modificarile în Organigrama si Statul de functii ale Serviciului public

  • - Administratia Complexului de agrement si sport ,,Muresul”, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4. Se aproba modificarile în Organigrama si Statul de functii ale Casei de oaspeti, conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5. Se aproba modificarile în Organigrama si Statul de functii ale Serviciului public

  • - Serviciul public de utilitati municipale, conform anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.6. Se aproba modificarile în Organigrama si Statul de functii ale Serviciului public

  • - Serviciul public de asistenta sociala, conform anexei nr. 6, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.7. Se aproba Organigrama Serviciilor publice, conform anexei nr. 7, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.8. În termen de 60 de zile Serviciile publice municipale vor elabora Regulamentul de organizare si functionare conform noilor organigrame si state de functii.

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Executivul Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRULDE PERSONAL

PENTRU CASA DE OASPEȚI

PERSONALCONTRACTUAL - 16

  • - funcții de conducere            -    1

9

  • - funcții de execuție               -   15

ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRULDE PERSONAL

PENTRU ADMINISTRAȚIA COMPLEXULUI DE

AGREMENET ȘI SPORT ,,MUREȘUL”

PERSONALCONTRACTUAL -43+6x1/2

- funcții de conducere

9

-funcțiideexecuție

PERSONALSEZONIER

-4

-39+6x1/2

- 50+16

ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRULDE PERSONAL PENTRU ADMINISTRAȚIA SERELOR, PARCURILOR SI ZONELOR VERZI


PERSONALCONTRACTUAL-

- funcții de conducere            -

9

-funcțiideexecuție

PERSONALSEZONIER

org012005SereHCL2


CONSILIULLOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ


Anexanr.7


ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL

PENTRUSERVICII ȘI

SERVICIIPUBLICEMUNICIPALE


Primar

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

1r

Secretar


1

42+6x1/2


AdministrațiaGrădiniiZoologice șiPlatouluiCornești


r.....L--,

Viceprimar 1 ■

zF

Serviciulpublic deutilitățimunicipale


.1.—,

Viceprimar 2 ■


Serviciul relații cu consilierii,     1

secretariat, evidență alegători, petiții 1

s I

0

i

O.

0

|

61

=E


Grupa de intervenții

Serviciul administrativ, întreținere spații verzi și bazine

Serviciul administrare și exploatare piscină

Sezonieri

(perioada vară-iamă)

1

1

16+2x1/2

8+4x1/2

50*+16*


Serviciulpubliccomunitar deevidență apersoanelor  29


Administrațiaserelor,     1

parcurilor șizonelorverzi 127


I Compartiment marketing 4Secția parcuri I


dendrologică 19


FUNCȚIONARI PUBLICI

-funcțiideconducere

-funcțiideexecuție

PERSONALCONTRACTUAL

-funcțiideconducere -funcțiideexecuție

PERSONALSEZONIER


Biroul administrativ și aprovizionare

Echipa întreținere și transport

Sezonieri

31

113

30*


- 138

-813 +[11]+9x1/2=824+9x1/2

- 53

- 760+ [11]+9x1/2

- 108


Serviciul auxiliar de deservire

Cimitirul municipal Sîngeorgiu de Mureș

Cimitirul municipal central

Cimitirul municipal

Livezeni

Cimitirul municipal

Remetea

1

~FT

1

1

1


Cetatea Tîrgu-Mureș

Compartimentul de încasare și relații publice

Compartiment de administrare și întreținere a spațiilor cu destinație culturală

Compartimentul         1

Servicii vespasiane        1

Comisia recrutare-încorporare

CMJ

51+1*

2-1

6+11*

19

1+-4*


Compartiment administrativ

Creșa nr. 1

Creșa nr. 2

Creșa nr. 3

Creșa nr. 4

Creșa nr. 5

-

1

1

1

1

4

6

6

5

6

8


Administrația domeniuluipublic


Director adjunct


Serviciul tehnico-edilitar

Serviciul administrarea patrimoniului public și privat

Sector reparații și întreținere

Serviciul de coordonare al transportului public rutier

Serviciul control, gospodărire 1 -i comunală (inclusiv zona blocuri și protecția mediului

117

110

111

61


Serviciulpublicde asistență socială


54+3x1/2


^erViciUTdeprotectiespeciâî^M HertHâTT'l


-

1

1+1/2

inm


Serviciul |    și liniște p

ordine

"n

126 |

Serviciul pază-obiective

1

267

r~±zL

-I—t-

Biroul 1 ordine și liniște publică

Biroul 2 ordine și liniște publică

Biroul 3 ordine și liniște publică

Biroul operativ

Serviciul

tehnico-administrativ

Biroul 1 pază obiective

Biroul 2 pază obiective

Biroul 3 pază obiective

36

36

18

114

114

ffl

ffl


* Sezonieri

** Număr de personal variabil în funcție de numărul de persoane care necesită asistență


org012005serviciiHCL2


SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚA SOCIALA

Serviciul public de asistență socială

1 54+3x1/2

Serviciul de protecție specială 11   Centrul sociali 1~|>CQ M—«-£ «o .22 o w'E « « CU tl *J «CU c > £ a> E c s cu a?

OQ.
<D


cu c ■■q-'ot ■K °

2 o

o. c cu

2 o ■£ £2

<d cu

CL CL ■£ '<ă-e! ■2 E

o =

'a.

81+1/2PERSONALCONTRACTUAL -55+3x1/2

- funcții de conducere

9

-funcțiideexecuție

9                                 9

Asistenți personali

-6

-49+3x1/2

- 450 (număr variabil în funcție de necesități)

ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRULDE PERSONAL

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂȚI

MUNICIPALE


PERSONALCONTRACTUAL- 105

  • - funcții de conducere            -

9

  • - funcții de execuție               -

PERSONALSEZONIER

org012005spumHCL2


ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRULDE PERSONAL PENTRU ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOOLOGICE ȘI PLATOULUI CORNEȘTI

PERSONALCONTRACTUAL-

- funcții de conducere            -

9

-funcțiideexecuție

STATUL DE FUNCȚII

AL CASEI DE OASPETI

Nr. crt.

Denumirea functiei

Categoria /Nivelul studiilor

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Administrator

1

30%

Referent

M

IA

1

4564000

1369200

Total

1

*

b. Functii de executie

1.

Referent

M, G

IA

1

4716000

2.

Îngrijitor

M, G

II

1

3186000

3.

Muncitor

M,G

I

9

4334000

4.

Muncitor

M,G

V

2

3321000

5.

Muncitor

M,G

VI

2

3247000

Total

15

*

Total personal contractual (a+b)

16

65.977.200

STATUL DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIA COMPLEXULUI DE AGREMENT SI SPORT ,,MURESUL”

Nr. crt.

Denumirea funcției

Categoria /Nivelul studiilor

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Inspector de specialitate

S

IA

1

7228000

3614000

2.

Sef serviciu

2

30%

Inspector de specialitate

S

IA

1

7228000

2168400

Referent

SSD

IA

1

5135000

1540500

3.

Sef formatie

1

15%

Inspector de specialitate

S

IA

1

7228000

1084200

Total

4

*

b. Functii de executie

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

7228000

2.

Inspector de specialitate

S

IA

1x1/2

3614000

3.

Referent, Inspector

M

IA

2

4716000

4.

Referent, Inspector

M

IA

1x1/2

2358000

5.

Inspector, Referent

M

I

2

4401000

6.

Referent, Inspector

M

II

1

3984000

7.

Instructor sportiv (înot)

M

I

4x1/2

2638000

8.

Casier

M

I

1

4012000

9.

Paznic, Îngrijitor

M,G

I

6

3247000

10.

Muncitor

M,G

I

15

4334000

11.

Muncitor

M,G

II

1

4107000

12.

Muncitor

M,G

V

3

3321000

13.

Muncitor

M,G

necalificat

7

3186000

Total

39+6x1/2

*

Total personal contractual (a + b)

43+6x1/2

*

Total sezonieri (Sezonul vara + iarna)

50+16

3186000

TOTAL

109+6x1/2

408.08

6.100

STATUL DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI SERELOR, PARCURILOR SI ZONELOR VERZI

Nr. crt.

Denumirea funcției

Categoria /Nivelul studiilor

Numar posturi

Salar de baza

(lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Inspector de specialitate

S

IA

1

7228000

3614000

2.

Director adjunct

1

40%

Referent

SSD

IA

1

5135000

2054000

3.

Sef sectie

3

30%

Inspector de specialitate

S

III

1

5029000

1508700

Referent

M

IA

2

4716000

1414800

4.

Sef birou

1

25%

Referent

M

IA

1

4716000

1179000

5.

Sef formatie

5

15%

Muncitor

M, G

I

2

4334000

650100

Muncitor

M, G

III

2

3828000

574200

Muncitor

M, G

V

1

3321000

498150

Total

11

*

b. Functii de executie

1.

Referent, Inspector

M,G

I

1

4401000

2.

Referent, Inspector

M,G

III

1

3670000

3.

Casier

M,G

II

1

3598000

4.

Paznic

M,G

I

8

3247000

5.

Muncitor

M,G

I

52

4334000

6.

Muncitor

M,G

II

11

4107000

7.

Muncitor

M,G

III

14

3828000

8.

Muncitor

M,G

IV

11

3598000

9.

Muncitor

M,G

V

11

3321000

10.

Muncitor

M,G

VI

1

3247000

11.

Muncitor

M,G

Necalificat

6

3186000

Total

117

*

Total personal contractual (a + b)

128

*

Total sezonieri

30

3186000

TOTAL

158

621.151.050

STATUL DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr. crt.

Denumirea funcției

Categoria /nivelul studiilor

Clasa

Grad

Număr posturi

Salar de bază (lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Inspector de specialitate

S

I

1

6389000

3194500

2.

Șef serviciu

4

30%

Inspector de specialitate

S

III

2

5029000

1508700

Consilier juridic

S

II

1

6389000

1916700

Subinginer

SSD

IA

1

5135000

1540500

3.

Șef formație

1

15%

Referent

M

II

1

3984000

597600

Total

6

*

b. Funcții de execuție

1.

Medic

5

1x1/2

3245500

2.

Inspector de specialitate

S

IA

2

7228000

3.

Inspector de specialitate

5

IA

1x1/2

3614000

4.

Inspector de specialitate

S

II

1

5552000

5.

Inspector de specialitate

S

III

7

5029000

6.

Referent de specialitate

SSD

IA

1

5135000

7.

Asistent social

M

I

1

4466000

8.

Referent, Inspector

M

IA

15

4716000

9.

Referent

M

IA

1x1/2

2358000

10.

Referent, Inspector

M

I

5

4401000

11.

Referent, Inspector

M

II

5

3984000

12.

Referent, Inspector

M

III

6

3670000

13.

Paznic

G

I

4

3247000

14.

Muncitor

M,G

II

1

4107000

15.

Muncitor

M,G

III

1

3828000

Total

49+3x1/2

*

Total personal contractual (a + b)

55+3x1/2

267.250.450

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

400

3100000

1.240.000.000

Îngrijitori ai persoanelor vârstnice

50

3100000

155.000.000

TOTAL GENERAL

505+3x1/2

1.662.250.450

STATUL DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

Nr. crt.

Denumirea functiei

Categoria /nivelul studiilor

Clasa

Grad

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Inspector de specialitate

S

I

1

6389000

3194500

2.

Sef serviciu

4

30%

Inspector de specialitate

S

III

2

5029000

1508700

Consilier juridic

S

II

1

6389000

1916700

Subinginer

SSD

IA

1

5135000

1540500

3.

Sef formatie

1

15%

Referent

M

II

1

3984000

597600

Total

6

*

b. Functii de executie

1.

Medic

5

1x1/2

3245500

2.

Inspector de specialitate

S

IA

2

7228000

3.

Inspector de specialitate

5

IA

1x1/2

3614000

4.

Inspector de specialitate

S

II

1

5552000

5.

Inspector de specialitate

S

III

7

5029000

6.

Referent de specialitate

SSD

IA

1

5135000

7.

Asistent social

M

I

1

4466000

8.

Referent, Inspector

M

IA

15

4716000

9.

Referent

M

IA

1x1/2

2358000

10.

Referent, Inspector

M

I

5

4401000

11.

Referent, Inspector

M

II

5

3984000

12.

Referent, Inspector

M

III

6

3670000

13.

Paznic

G

I

4

3247000

14.

Muncitor

M,G

II

1

4107000

15.

Muncitor

M,G

III

1

3828000

Total

49+3x1/2

*

Total personal contractual (a + b)

55+3x1/2

267.250.450

Asistenti personali ai persoanelor cu handicap

400

3100000

1.240.000.000

A

Îngrijitori ai persoanelor vârstnice

50

3100000

155.000.000

TOTAL GENERAL

505+3x1/2

1.662.250.450

STATUL DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE UTILITATI MUNICIPALE

Nr. crt.

Denumirea functiei

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Subinginer

SSD

IA

1

5135000

2567500

2.

Sef serviciu

1

30%

Inspector de specialitate

S

I

1

6389000

1916700

3.

Sef formatie

8

15%

Inspector de specialitate

S

IA

2

7228000

1084200

Referent

M

IA

4

4716000

707400

Muncitor

M

I

1

4334000

650100

Total

9

*

b. Functii de executie

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

7228000

2.

Referent, Inspector

M

IA

28

4716000

3.

Referent, Inspector

M

I

3

4401000

4.

Referent, Inspector

M

II

2

3984000

5.

Referent, Inspector

M

III

2

3670000

6.

Casier

G

I

1

4012000

7.

Casier

G

II

1

3598000

8.

Portar, paznic

G

I

20

3247000

9.

Paznic

G

II

2

3186000

10.

Muncitor

M, G

I

5

4334000

11.

Muncitor

M,G

II

1

4107000

12.

Muncitor

M,G

VI

1

3247000

13.

Muncitor

M,G

necalificat

29

3186000

Total

96

*

Total personal contractual (a + b)

105

*

Total personal pe perioada determinata la CMJ

4

4716000

Total sezonieri

2

3186000

TOTAL GENERAL

111

452.673.300

STATUL DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI GRĂDINII ZOOLOGICE SI PLATOULUI CORNESTI

Nr. crt.

Denumirea funcției

Categoria /Nivelul studiilor

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. PE]

RSONAL CONTRACTUAL

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Inspector de specialitate

S

IA

1

7228000

3614000

Total

1

*

b. Functii de executie

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

7228000

2.

Inspector de specialitate

S

II

1

5552000

3.

Referent

M

IA

1

4716000

4.

Inspector

M

II

1

3984000

5.

Casier

M

I

1

4012000

6.

Muncitor

M,G

I

15

4334000

7.

Muncitor

M,G

II

2

4107000

8.

Muncitor

M,G

IV

1

3598000

9.

Muncitor

M,G

V

1

3321000

10.

Muncitor

M,G

VI

7

3247000

11.

Muncitor

M,G

necalificat

1

3186000

Total

32

*

Total PERSONAL CONTRACTUAL (a + b)

33

*

Total sezonieri

6

3186000

TOTAL

39

161.508.000