Hotărârea nr. 199/2005

HCL 199 Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 224/2002 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de infrumusetare a municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 199

din 2 august 2005

privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 224/2002, referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de înfrumusetare a municipiului Tg. Mures

Consiliul local al municipiului Tg. Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2944/ADP/VII din 19.07.2005 prezentata de Administratia Domeniului Public, Biroul juridic, privind modificarea si completarea HCL nr.224/2002, referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de înfrumusetare a municipiului Tg. Mures,

Având la baza prevederile OG nr.21/2002, aprobata prin Legea nr.515/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,

În temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit. „f” si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

H o t ar ast e:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea HCL nr.224/2002 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de înfrumusetare a municipiului Tg. Mures, dupa cum urmeaza:

Se modifica si completeaza art.7, alin.2, care va avea urmatorul continut: „Art.7, alin2 Depozitarea materialelor de constructii sau a celor rezultate din demolari pe domeniul public al municipiului Tg. Mures se face numai în baza aprobarii prealabile eliberate de Primaria Tg. Mures si cu achitarea taxelor legale, exceptie facând institutiile de cult, unitatile prescolare si scolare si serviciile publice.”

1. Se introduce un nou articol, art.7' care va avea urmatorul continut:

„Art. 7' Beneficiarii autorizatiilor de spargere, eliberate de serviciul de specialitate din cadrul Primariei Tg. Mures au obligatia ca, în termenele si conditiile stabilite prin acestea, sa execute lucrarile de refacere a zonelor afectate, în cazul nerefacerii la timp sau în mod necorespunzator a acestor lucrari fiind sanctionati contraventional.

  • (1) Toti beneficiarii lucrarilor ce afecteaza domeniul public al municipiului Tg. Mures sunt obligati sa semnalizeze în mod corespunzator spatiile de executare a lucrarilor, prin marcaje de delimitare speciale, în vederea asigurarii sigurantei circulatiei pietonale si a vehiculelor.

  • (2) Toti detinatorii de utilitati publice: apa-canal, retele electrice, de gaze naturale, de telefonie, cablu optic, s.a. sunt obligati sa mentina existenta acestora în stare normala de functionare, fara a afecta spatiile ce apartin domeniului public municipal unde sunt amplasate ori siguranta circulatiei pietonale sau a vehiculelor.”

2. Se completeaza art.21, cu :

„Art. 21.alin(2), lit. f - Circulatia autobetonierelor care nu au un sistem de siguranta eficient la dispozitivul de curgere al materialului transportat, prin aceasta periclitând curatenia pe drumurile publice.

alin(3) - Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor cu tractiune animala fara a avea placute cu numar de înregistrare.

- Circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu exista obligația înmatricularii si al caror proprietari au domiciliul stabil în municipiul Tg. Mures, fara a avea placute cu numar de înregistrare.”

3. Se abroga prevederile art. 32, care va avea un nou continut:

„Art.32. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute în prezenta hotarâre se vor face de catre Primarul municipiului si împuternicitii acestuia, de ofiterii si subofiterii Politiei, Politia comunitara, ofiterii, subofiterii si angajatii cu contract din cadrul jandarmeriei.

Atât persoanele fizice cât si reprezentantii persoanelor juridice sunt obligate sa prezinte organelor de control documentele de identificare.”

4.Se introduce un nou articol, art.34', astfel:

„Art. 34' Contravenientul poate achita jumatate din cuantumul amenzii, daca face aceasta operatiune în termen de 48 ore de la data comunicarii actului de constatare si sanctionare a contraventiei.”

5. Se completeaza prevederile art.29 cu urmatoarele:

Capitolul II art. 7'                 1000 lei - 2500 lei RON

art.7'alin(1)          500 lei - 700 lei RON

art.7'alin(2)          1000 lei - 1500 lei RON

La Capitolul III se introduce si art.21, alin.(2), lit. f si alin(3), cu noile completari.

Amenzile cuprinse în cadrul HCL nr.224/2002 sunt exprimabile în lei noi, RON, conform noilor reglementari.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se însarcineaza Primarul municipiului Tg. Mures - Dr. Dorin Florea, prin Serviciul public Administratia Domeniului Public.

Contrasemneaza,

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ioan Sita


Secretarul municipiului Tg. Mures Maria Cioban