Hotărârea nr. 198/2005

HCL 198 Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 198

din 2 august 2005

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a terenului în suprafața de 140 mp aparținând domeniului public al Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2710 din 25.07.2005, a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 140 mp

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 215/2001,legea administratiei publice locale, a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor , ale Hotarârii Guvernului României nr. 216/1999 cu referire la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1998 ,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba organizarea, în conditiile legii, a licitatiei în vederea concesionarii terenului din str. Sântana f.n, identificat în CF nr. 3/a, nr. top 5578A în suprafata de 140 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures, în scopul construirii unui magazin comercial.

Art. 2. Pretul de pornire la licitatie, stabilit potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului este de 644 Euro respectiv 2291,30 lei fara TVA calculat la cursul din 25.07.2005.

Art. 3. Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini si componenta comisiei de licitatie vor fi supuse aprobarii în urmatoarea sedinta a Consiliului Local municipal Tîrgu-Mures.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban