Hotărârea nr. 197/2005

HCL 197 Privind aprobarea demersurilor legale in vederea repartizarii si atribuirii cu titlu gratuit catre S.C. Transport Local S.A. a unor mijloace de transport.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A n r. 197 din 28 iulie 2005

privind aprobarea demersurilor legale în vederea repartizării si atribuirii cu titlu gratuit către autoritatea publica locala prin S.C. Transport Local S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2941/ADP/II din 18 iulie 2005 prezentata de Administratia domeniului public - Biroul juridic, privind utilizarea unor spatii din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba efectuarea demersurilor legale în vederea repartizarii si atribuirii cu titlu gratuit catre autoritatea publica locala prin S.C. Transport Local S.A. a unor mijloace de transport identificate si în conditiile înscrise în solicitarile catre Ministerul Finantelor si Secretariatul general al Guvernului, solicitari care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza conducerea S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban