Hotărârea nr. 196/2005

HCL 196 Privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul local municipal si Clubul Sportiv Universitar Tirgu-Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 196

din 25 iulie 2005

privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul local municipal si Clubul Sportiv Universitar Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive prezentata de un grup de consilieri cu privire la asocierea dintre Consiliul local municipal Tîrgu-Mures si Clubul Sportiv Universitar, raportat la începerea sezonului competitional 2005-2006,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, a H.G.R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000,

În temeiul art. 38, alin. “2”, lit. “d”, “p”, “x” si “y” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Contractul de asociere dintre Consiliul local municipal si Clubul Sportiv Universitar Tîrgu-Mures, prezentat în anexa care face parte integranta din prezenta Hotarâre.

Art. 2. Se aproba finantarea din bugetul local a costurilor prevazute în Contractul de asociere, în suma de 60.000 lei(RON)/an (10 x 5.000 lei / luna), pâna la terminarea campionatului, editia 2005-2006, urmând ca în functie de rezultatele obtinute, contractul sa fie renegociat.

Art. 3.Se aproba ca din suma prevazuta la art. 1, suma de 10.000 lei (RON) sa fie destinata cazarii sportivilor si oficialilor pe perioada competitionala 2005-2006, conform calendarului competitional emis de F.R.V.-Anexa 2-, la Casa de Cultura “Mihai Eminescu”, pentru 10 camere.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarului municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local, prin Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, precum si persoanele din partea autoritatii locale, desemnate sa faca parte din Consiliul Director.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures, Maria Cioban

Anexa

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr_______/_______

 • I.PARTILE CONTRACTANTE

1.Consiliul Local Municipal Tg.Mures, pri Primaria Municipiului Tg.Mures, cu sediul in Tg-Mures, P-ta Victoriei, nr. 3, avand codul fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ74624590220XXXXX deschis la trezoreria Tg.Mures, reprezentata prin dr. Dorin Florea-Primar si ec.Kiss Imola- Director Economic,

Si

2.Clubul Sportiv Universitar Tg.Mures, cu sediul in Tg.Mures,str.Gh.Marinescu, nr. 38, avand codul fiscal 4322297, cont IBAN RO96TREZ4765009XXX000290 deschis la Trezoreria Tg.Mures, reprezentata prin prof.univ.dr. Copotoiu Constantin-in calitate de Presedinte si expert sportiv Vlas Elena-Director, incheie prezentul contract de asociere, in urmatoarele conditii:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.Asocierea dintre Consiliul Local Municipal Tg.Mures, si Clubul Sportiv Universitar Tg.Mures.

Prin realizarea acestei asocieri, la toate competitiile nationale si internationale vom realiza reclama si publicitate pentru” Primaria Municipiului Tg.Mures si Consiliul Local Tg.Mures” sub forma de: bannere, afise, pliante, inscriptionare pe echipament si nominalizare in presa scrisa si vorbita

Art.2.Prezentul contract se incheie in vederea sprijinirii activitatilor sportive de performanta din cadrul Clubului Sportiv Universitar Tg.Mures, pentru pregatirea si participare la competitiile nationale si internationale.

Art.3. Activitatea in vederea realizarii prezentei asocieri se va desfasura sub conducerea economica si juridica a unui Consiliu Director ai carui membrii vor fi:

- Presedinte C.S.U. prof.univ.dr.COPOTOIU CONSTANTIN

- Director C.S.U. expert sportiv VLAS ELENA

- Reprezentant al Consiliului Local____________________

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Perzentul contract de asociere se incheie pentru anul competitional 20052006, cu posibilitatea prelungirii, in vederea sprijinirii echipei de volei-feminin “C.S.U.-NEUMARKT-GAZ”.

 • IV. CONRTIBUTIA PARTILOR CONTRACTANTE IN VEDEREA REALIZARII COLABORARII

Art.5. Consiliul Local Municipal Tg.Mures are urmatoarele obligatii:

 • a) alocarea sumei de 50.000lei(RON) in 10 transe lunare, pentru activitatea de pregatire si competitionala a echipei de volei-feminin “C.S.U.-NEUMARKT-GAZ”conform prezentului contract;

 • b) desemnarea de reprezentanti in Consiliul Director.

Art.6.Clubul Sportiv Universitar are urmatoarele obligatii:

a) crearea la nivelul echipei de senioare “C.S.U.-NEUMARKT-GAZ” a unui colectiv tehnic capabil de a atinge obiectivele propuse in Consiliul Director;

b) imbunatatirea bazei materiale si de pregatire a sportivelor;

 • c) asigurarea selectiei, pregatirii si instruirii sportivilor conform cerintelor de performanta;

 • d) utilizarea fondurilor allocate de catre Consiliul Local Municipal Tg.Mures numai pentru scopurile expres prevazute in prezentul contract;

 • e) respectarea hotararii Consiliului Director constituit in conditiile perzentului contract.

 • V. CONDITIILE DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE A COLABORARII

Art.7. Colaborarea se va desfasura sub conducerea economica si juridical a

Consiliului Director format din persoanele nominalizate la Art.3.

Art.8. Consiliul Director urmeaza sa intocmeasca Regulamentul de organizare si functionare, care v-a fi supus aprobarii partilor prezentului contract de asociere.

Art.9. Consiliul Director creat in conditiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimesrtial, un raport asupra activitatii realizate si a conditiilor de realizare a prezentului contract.

 • VI. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.10. Prezentul contract poate inceta prin hotarare comuna a colaboratorilor.

Art.11. Reziliera contractului poate avea loc in cazu in care unul dintre colaboratori desfasoara activitati contrare clauzelor prezentului act, cu obligativitatea respectarii unui preaviz de 15 zile.

Art. 12.Consiliul Local Municipal Tg.Mures isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul in urmatoarele conditii:

-nerespectarea hotararilor Consiliului Director;

-neindeplinirea obiectivelor propuse de Consiliul Director;

-schimbarea destinatiilor fondurilor alocate in alta directie decat cea prevazuta in Hotararea Consiliului Local Municipal Tg.Mures.

Art.13.Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile prevazute de lege. Dupa incetarea cauzei de forta majora, contractul isi va relua cursul.

 • VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.14.Orice modificare a prevederilor cuprinse in prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al partilor contractante.

Art.15.Orice modificare in legislatia actuala cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia intr-o forma convenabila ambilor colaboratori.

 • VIII. DISPOZITII FINALE

Art.16. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau incetarea prezentului contract se vor solution ape cale amiabila. In caz contrar acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Art.17. Prezentul contract de asociere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, azi____________, cate unul pentru fiecare dintre partile contractante.

Primaria Municipiului Tg.Mures Primar

Dr.DORIN FLOREA


Clubul Sportiv Universitar Presedinte prof.univ.dr. CONSTANTIN COPOTOIU

Director Directia Economica

Ec.Imola Kiss

VIZA JURIDICA