Hotărârea nr. 195/2005

HCL 195 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind investitia "Semaforizare intersectia str. Al. Papiu Ilarian - str. Mihai Viteazul, Tirgu-Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 195 din 28 iulie 2005

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind investiția “Semaforizare intersecția str. Al. Papiu I. - str. Mihai Viteazul, Tîrgu Mures”

Consiliul local municipal întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr.______din_______a Serviciului de Investitii si Control

Investitii pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la investitia “Semaforizare intersectia str. Al. Papiu I. - str. Mihai Viteazul, Tîrgu Mures”.

Tinând cont de Studiul de fezabilitate, întocmit de S.C.MATRIX TRANSILVANIA SRL Cluj - Napoca,

Având în vedere prevederile art. 38, lit. „d”, „f”, „k”, „l”, „m”, art. 128 si art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 16, art. 17 din Legea nr. 189/1998,

În conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind investitia “Semaforizare intersectia str. Al. Papiu I. - str. Mihai Viteazul, Tîrgu Mures dupa cum urmeaza:

- valoare totala (incl.TVA )

1.444.190,86 mii lei

39.217,68 Euro , 1 Eu = 36.825 lei la 31.03.2005

din care C+M:

1.209.760,86 mii lei

32.851,62 Euro

- durata de executie:

3 luni;

- capacitate:

7 buc semafoare de vehicule

6 buc semafoare de pietoni

6 buc semafoare de atentionare

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local municipal prin Serviciul Investitii si Control Investitii, respectiv Administratia Domeniului Public.

CONTRASEMNEAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA, dr. Sita Ioan


Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria